Denjo leverer PE-rør til FTTH samt tilbehør, herunder forskellige muffer, dækbånd, brønde, brandhæmmende rør, fiberkabler, blæsefiber og blæsemaskiner.

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Indledning

Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer og ordre, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers side specificeret i dennes ordre er således ikke bindende for Denjo IVS, med mindre skriftlig accept fra vores side foreligger.

2. Tilbud

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser er excl. moms og eventuelle andre statsafgifter. Denjo IVS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale. Eventuelle opgivne mål og andre tekniske specifikationer angivet i tilbud eller katalogmateriale er af vejledende karakter,
hvorfor Denjo IVSikke påtager sig ansvar for fejl i dette materiale.
Såfremt der i tiden efter, at aftale om køb er indgået, sker stigninger i told, skatter eller den danske krones vekselkurs, er Denjo IVS berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Meddelelse herom skal fremsættes inden varens afsendelse.

3. Levering

Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning. Denjo IVS er uanset ovenstående heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Levering sker ab vor adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget skriftlig instruks, forbeholder Denjo IVS sig ret til at vælge transportmiddel og transportvej efter vort skøn. Denjo IVS er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vor kontrol. Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko.

4. Returnering

Varer modtages kun retur franco i ubeskadiget og rengjort stand, og kun efter forudgående aftale. Denjo IVS forbeholder sig ret til at beregne et returnerings gebyr. Specielle varer hjemkøbt til en bestemt kunde eller varer fremstillet efter købers mål, tegninger eller lignende tages ikke retur. Returnering af varer i forbindelse med en eventuel reklamation sker på købers risiko.

5. Reklamationer

Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden mangler. Reklamationer over mangler eller mængdeangivelse skal ske skriftligt inden 8 dage efter varenes modtagelse. Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer forbeholder
Denjo IVS de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage omlevering. Denjo IVS er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at Denjo IVS eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi incl. moms. Denjo IVS er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved levering udenfor landets grænser er Denjo IVS iæter, fortæring og lignende, som er affødt af, at leverancen er sket til udlandet. Uanset ovenstående bortfalder Denjo IVS’s ansvar, hvis varen har været udsat for urigtigmontering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med vore anvisninger. Denjo IVS hæfter ikke for mundtlig teknisk service eller vejledning, og ved skriftlig teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel tages forbehold for mangelfulde eller misvisende oplysninger i forespørgslen.

6. Betaling

Betaling sker efter aftale. Ejendomsretten til leverede varer og maskiner overgår først til køber, når den fulde købesum incl. eventuelle renter og omkostninger er erlagt. Forfaldne fordringer forrentes med 2% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Denjo IVS ikke har anerkendt. Denjo IVS har et samarbejde med firmaet Experian A/S, omkring en løbende kreditvurdering af alle vore kunder baseret på en database over disse hos firmaet Experian A/S.

7. Force majeure

Denjo IVS er ikke ansvarlig for forhold, som Denjo IVS ikke er herre over, herunder krig, uroligheder, strejke, lock out, vejrliget, herunder hård frost m.v., som vanskeliggør eller i perioder umuliggør levering.

8. Værneting

Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det solgte, eller som har sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.

Indhold